Des de l’Ajuntament estem recopilant totes aquestes dades per tal de traslladar-les a l’empresa subministradora i a les autoritats competents amb la finalitat que aquestes que siguin tractades correctament, i per tant, aconseguir una millora del servei de forma definitiva.
La vostra col·laboració és molt valuosa.    Vols enviar alguna imatge?    En virtut l'article 5 del Reglament (UE) 2016/679 les seves dades personals seran tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat; seran recollides amb la finalitat de recaptació d'incidències contra Endesa, les dades anonimitzades seran cedides a tercers per tal de la resolució d'aquestes.
    Respecte a aquestes dades, pot exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació en el mateix Ajuntament (Plaça de l'Ajuntament 1, Torrelles de Llobregat) o a partir de la bústia del delegat de protecció de dades dpd@torrelles.cat, que pot resoldre qualsevol dels seus dubtes o queixes sobre la vostra privacitat.